Obchodní podmínky

Většina obchodních vztahů je dobře ošetřena zákonem. Ten v některých případech dává více možností - a pak je na obchodních partnerech aby přesná pravidla specifikovali.

Vážíme si důvěry našich zákazníků - a proto předem zveřejňujeme kompletní pravidla, kterými se naše vzájemné obchody řídí.

Věříme, že takto otevřený přístup pomůže našim zákazníkům při výběru zboží z naší nabídky, protože mohou kdykoli - ještě před uzavřením objednávky - zjistit jak mají sami postupovat i jak budeme postupovat my - v případech kdy vše bude podle předpokladů i v případech kdy dojde k neočekávaným událostem.

Definice pojmů:

  • Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona.
  • Spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • Prodávající - unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, IČ 27425134, DIČ CZ27425134
  • Všeobecné obchodní podmínky - Pravidla, kterými lze určit část obsahu kupní smlouvy uzavírané s kupujícím.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „O.z.“), a případně i dalšími příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem(nakupujícím na IČO). Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy (objednávky) jméno své firmy a její IČO, je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo na ochranu spotřebitele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí O.z. a dále i příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitele. zákonem č. 89/2012 Sb., O.z.