Odpovědnost za vady zboží ve vztahu k podnikateli

Ve vztazích s podnikatelskými subjekty, kdy při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jejich podnikatelské činnosti, se odpovědnost za vady řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jinak mu v případě soudního sporu soud k námitce prodávajícího práva z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.