Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli

Naše obchodní společnost (jakožto prodávající, dále jen „prodávající“) odpovídá kupujícímu v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“), že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající ve smyslu § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn reklamovat vady (uplatnit právo z vady), které se u spotřebního zboží vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí ve smyslu § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy (než OZ) uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ve smyslu § 2165 odst. 2 OZ ustanovení o záruce za jakost podle § 2113 a násl. OZ. S

Ustanovení § 2165 odst. 1 a 2 OZ se nepoužije

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci (nebo jejích dílů, součástí) způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném § 2166 OZ.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Před prvním použitím věci je kupující povinen prostudovat k němu se vážící doklady nutné pro užívání věci, včetně návodu na obsluhu, bezpečnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito doklady, resp. informacemi v nich obsaženými důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží jako doklad o koupi. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího listu / listu o převzetí zásilky od dopravce.

Další postup při reklamaci je k dispozici zde.