0
0 Kč s DPH 0 Kč bez DPH

Postup při reklamaci a její vyřízení

Místem uplatnění reklamace (práv z vadného plnění) je provozovna prodávajícího uvedená v záručním / reklamačním listu. Doporučujeme reklamaci uplatnit přímo na uvedené adrese.

Ke zboží doporučujeme přiložit vyplněný reklamační formulář, ke stažení zde. S vyplněným formulářem reálně urychlíte vyřízení Vaší reklamace.

Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko naší společnosti po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Zboží na reklamaci posílejte - pokud možno - v původním obalu. Dopravce neručí za špatně (nevhodně či nedostatečně) zabalené zásilky reklamovaného zboží. POZOR - při nevhodně či nedostatečně zabaleném reklamovaném zboží nelze uznat práva z vadného plnění, pokud je zjištěno mechanické poškození zboží při přepravě.

Doporučujeme:

  • doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, účtenka – pokud možno kopie) , nebo uvést jeho variabilní symbol
  • záruční / reklamační list (byl-li při nákupu vystaven / přiložen)
  • co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu, její projevy, případně četnost výskytu

Adresu pro vyřízení reklamací naleznete zde.

V případě jakýchkoli nejasností o postupu při reklamaci doporučujeme detaily konzultovat s našimi pracovníky na tel.: +420 601 587 104 / +420 266 190 190, případně e-mail: reklamace@uni-max.cz.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po ukončení reklamačního řízení kupujícího informujeme prioritně telefonicky, v případě opakované nedostupnosti e-mailem, příp. dopisem. Kupující je seznámen s průběhem reklamačního řízení, jeho výsledkem a zároveň se s kupujícím domlouváme na předání, případně expedici reklamovaného zboží. Kupujícímu bude zboží expedováno nejdříve po jeho souhlasu, abychom se vyhnuli případné nedostupnosti kupujícího na místě určení a s tím spojeným komplikacím.

Při každé reklamaci je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad zboží uplatnil, co bylo obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požadoval; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Takové potvrzení prodávající vystaví spotřebiteli neprodleně po přijetí reklamace, v případě komplikovanějších závad, které vyžadují komplexní technickou revizi může být potvrzení vyhotoveno do 3 pracovních dnů.
U zboží vyžadující posudek autorizovaného servisu pak potvrzení kupující získá neprodleně poté, co jej autorizovaný servis vyhotoví.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v nepoškozeném stavu, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím.