Informace o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu - oprávněný zájem správce

Informace o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (oprávněný zájem správce)

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”)

Obchodní společnost unitechnic.cz s.r.o., IČ: 27425134, se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 116169 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Správce, a to pro účely přímého marketingu.

 

1) Jaké osobní údaje o Vás Správce pro účely přímého marketingu zpracovává?

Správce pro účely přímého marketingu zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu s relevantními vnitrostátními obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • identifikační nebo daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • údaje o chování na e-shopu (prohlédnuté stránky, prohlížeč, operační systém, údaje ze souborů cookie)
 • objednané zboží

 

2) K jakým účelům Správce Vaše osobní údaje zpracovává?

Pro účely přímého marketingu, zejména pak pro zasílání obchodních sdělení (tj. ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění, všech forem sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost), a to zejména elektronickými prostředky (především e-maily), včetně vyhodnocení marketingových aktivit Správce, úspěšnosti a efektivity jeho reklamních kampaní a pro analýzu prodejních trhů.

Obchodní sdělení v elektronické podobě Správce rozesílá zákazníkům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění, a zásadně v režimu tzv. přímého marketingu. Z uvedených důvodů je tak oprávněn činit i bez souhlasu subjektu údajů, to však jen do doby vyslovení jeho nesouhlasu. Správce poskytuje v každém obchodním sdělení subjektu údajů jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout využití svého elektronického kontaktu k dalšímu zasílání obchodních sdělení.

 

3) Jaký je právní základ (titul) zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení ve spojení s recitálem 47) Nařízení, kde se uvádí, že „Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“

Odůvodnění:

Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat osobní údaje subjektu údajů za účelem přímého marketingu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na ochraně subjektu údajů se zájmy Správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění, a dále s ohledem na skutečnost, že ze strany subjektu údajů může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, se nejeví, že zájmy subjektu údajů či základní práva a svobody vyžadující ochranu jimi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy Správce na zasílání obchodních sdělení.

Vzhledem k výše uvedenému, a i vzhledem ke skutečnosti, že ze strany subjektu údajů bylo možné důvodně očekávat zpracování jejích osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má Správce za to, že právním základem zpracování uvedených osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů je tak oprávněný zájem Správce, jak již uvedeno shora.

 

4) Správce nemá (nejmenoval) pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

5) Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům pro výše uvedený účel přístup? (příjemci či kategorie příjemců osobních údajů)

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu vedle Správce zpracovávány také externími partnery Správce – zpracovateli ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje, si Správce pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Dalšími subjekty (mimo Správce), které mohou mít přístup k Vašim výše uvedeným osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které Správci poskytují technické, zejména IT, služby (včetně servisu serverů) včetně provozovatelů zajišťujících cloudové služby;
 • osoby, které provozují analytické nástroje zpracovávající anonymizované osobní údaje za účelem získání statistických údajů;
 • osoby, které Správci poskytují marketingové (reklamní) služby
 • osoba provozující zbožový srovnávač Heuréka (pouze v případě uskutečněné objednávky) za účelem získání dotazníku spokojenosti s nákupem;
 • osoby, které Správci poskytují účetní, daňové či právní služby.

Správce je dále povinen některé osobní údaje subjektu údajů předávat na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 

6) Správce nemá záměr předat Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi (v zemi mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

7) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje u Správce uloženy?

Osobní údaje subjektu údajů Správce zpracovává (bude mít uloženy) po dobu trvání zákonem založeného oprávnění předmětné údaje užívat, nejdéle však do vznesení námitky či obdobného požadavku subjektu údajů proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) ze strany subjektu údajů, včetně uplatnění práva na výmaz osobních údajů; po uplynutí výše uvedení lhůty jsou osobní údaje buď vymazány nebo anonymizovány.

 

8) Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Správce?

Ve vztahu k osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, s tím, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, a toto odvolání nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas, např. plnění smlouvy nebo právní povinnosti, oprávněný zájem Správce či třetí strany atd.); Souhlas lze kdykoliv odvolat osobně na níže uvedené kontaktní adrese Správce nebo písemným oznámením doručeným na níže uvedený kontaktní e-mail (adresu elektronické pošty) Správce nebo na níže uvedenou kontaktní adresu Správce prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;
 • Právo na přístup k osobním údajům a na kopii zpracovávaných osobních údajů (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím a podkladům podle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenositelnost údajů (právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu údajů);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Správce omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Správce ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Správce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz – „právo být zapomenut“ (právo požadovat, aby Správce osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Správcem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Správce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely přímého marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu) ve smyslu čl. 21 odst. 2 Nařízení; pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů subjektu údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

9) Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

 

10) Ze strany Správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) uvedenému v čl. 22 Nařízení.

 

11) Pro ochranu osobních údajů subjektu údajů a zamezení zneužití a neoprávněnému přístupu k těmto datům Správce používá a průběžně vylepšuje a aktualizuje přiměřená technická a organizační opatření. Pravidelně kontroluje nastavená pravidla a vynucuje jejich používání. Veškerá komunikace mezi datovým centrem Správce a externími systémy jsou šifrovaná a data jsou uložena pouze v zabezpečených datových centrech s kontrolou a auditem přístupu.

 

12) Jak můžete Správce kontaktovat?

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

 • adresa pro doručování a osobní kontakt – unitechnic.cz s.r.o., Topolová 483, 250 67 Klecany
 • adresa elektronické pošty: obchod@uni-max.cz
 • telefon: +420 266 190 190

Záznamy nebyly nalezeny...