Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli

Naše obchodní společnost (jakožto prodávající, dále jen „prodávající“) odpovídá kupujícímu v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“), že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle předchozího odstavce písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

Výše uvedený odstavec začínající slovy „Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností…“ se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, prodávajícímu náleží úplata za uskladnění, s tím, že neujednají-li si smluvní strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem uvedeným výše (začínajícím slovy „Prodávající odstraní vadu v přiměřené době…“),
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

Před prvním použitím věci je kupující povinen prostudovat k němu se vážící doklady nutné pro užívání věci, včetně návodu na obsluhu, bezpečnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito doklady, resp. informacemi v nich obsaženými důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží jako doklad o koupi. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího listu / listu o převzetí zásilky od dopravce.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Prodávající v tomto případě zejména zpětně uhradí kupujícímu náklady na odeslání reklamovaného zboží do určeného sběrného místa, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy místně příslušnému zemi, do které bylo prodáno. Prodávající neuhradí náklady za expresní kurýrní dopravu nebo podobný způsob dopravy, který je ze své povahy výrazně dražší, než běžný způsob. Kupující v takovém případě musí prodávajícímu doložit doklad (nebo jeho kopii) prokazující náklady na přepravu reklamovaného zboží.

Neuplatní-li však kupující právo na náhradu výše uvedených nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Další postup při reklamaci je k dispozici zde.

Záznamy nebyly nalezeny...