Postup při reklamaci a vrácení zboží

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je místem uplatnění reklamace (práv z vadného plnění) provozovna prodávajícího na adrese Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max), 277 45 Úžice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Je-li k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Ke zboží doporučujeme přiložit vyplněný reklamační formulář, ke stažení zde. S vyplněným formulářem reálně urychlíte vyřízení Vaší reklamace.

Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko naší společnosti po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Zboží na reklamaci posílejte - pokud možno - v původním obalu. Dopravce neručí za špatně (nevhodně či nedostatečně) zabalené zásilky reklamovaného zboží. POZOR - při nevhodně či nedostatečně zabaleném reklamovaném zboží nelze uznat práva z vadného plnění, pokud je zjištěno mechanické poškození zboží při přepravě.

Doporučujeme:

  • doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, účtenka – pokud možno kopie), nebo uvést jeho variabilní symbol
  • záruční / reklamační list (byl-li při nákupu vystaven / přiložen)
  • co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu, její projevy, případně četnost výskytu

Adresu pro vyřízení reklamací naleznete zde.

V případě jakýchkoli nejasností o postupu při reklamaci doporučujeme detaily konzultovat s našimi pracovníky na tel.: +420 266 190 190, případně e-mail: reklamace@uni-max.cz.

 

Případ reklamace, či vrácení zboží je také možné založit elektronicky přímo zákazníkem.

Zákazník má pak přehled o celkovém procesu reklamace. Je možná velmi rychlá komunikace zákazník - prodejce a celkový proces to značně urychlí.

Tuto službu zajišťuje doplněk Retino, kde si zákazník může pro zásilky povolených rozměrů a hmotnosti rovnou objednat svoz, či předat na odběrné místo přepravce. Dávejte prosím pozor právě na velikost i váhu, kterou je schopen přepravce převzít a doručit. Přesnou specifikaci uvidíte po výběru konkrétní přepravy, ještě před potvrzení objednání.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Po ukončení reklamačního řízení kupujícího informujeme prioritně telefonicky, v případě opakované nedostupnosti e-mailem, příp. dopisem. Kupující je seznámen s průběhem reklamačního řízení, jeho výsledkem a zároveň se s kupujícím domlouváme na předání, případně expedici reklamovaného zboží. Kupujícímu bude zboží expedováno nejdříve po jeho souhlasu, abychom se vyhnuli případné nedostupnosti kupujícího na místě určení a s tím spojeným komplikacím.

Při každé reklamaci je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad zboží uplatnil, co bylo obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požadoval a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Uvedené potvrzení prodávající vystaví spotřebiteli neprodleně po přijetí reklamace, v případě komplikovanějších závad, které vyžadují komplexní technickou revizi může být potvrzení vyhotoveno do 3 pracovních dnů.

U zboží vyžadující posudek autorizovaného servisu pak potvrzení kupující získá neprodleně poté, co jej autorizovaný servis vyhotoví.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v nepoškozeném stavu, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Záznamy nebyly nalezeny...