Informace pro spotřebitele

Vzhledem k charakteru zboží prodávaného v našem internetovém obchodu nejsou našimi zákazníky zpravidla osoby v postavení spotřebitele, ale podnikatelé. Přesto podle platné a účinné právní úpravy pamatujeme i na spotřebitele, a proto v dalším textu uvádíme následující zákonem požadované údaje.

POZOR – následující informace se vztahují pouze na kupující v postavení spotřebitele, nikoli tedy na osoby jednající při uzavírání kupní smlouvy jako podnikatelé.

Prodávající poskytuje na tomto místě kupujícím v postavení spotřebitelů před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než kupující v postavení spotřebitele učiní závaznou nabídku (objednávku), údaje ve smyslu § 1811, § 1820 a § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Údaje podle § 1811 odst. 2 OZ:

 1. údaje o naší obchodní společnosti (v postavení prodávajícího), adrese sídla, telefonního čísla a adresy pro doručování elektronické pošty lze nalézt v rubrice Kontakty,
 2. označení zboží a popis jeho hlavních vlastností lze nalézt u každé položky nabízeného zboží,
 3. celkovou cenu zboží, případně způsob jejího výpočtu (pokud povaha zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem) včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, lze nalézt u každé položky nabízeného zboží, respektive při objednávání zboží v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 4. platba, způsob a čas dodání zboží lze nalézt při objednávání zboží v části 2. Doprava a platba, respektive v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 5. náklady na dodání zboží, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, lze nalézt při objednávání zboží v části 2. Doprava a platba, respektive v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 6. údaje o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, a poprodejním servisu a jejich podmínkách lze nalézt v rubrice Záruky, reklamace a servis,
 7. s ohledem na povahu námi uzavírané kupní smlouvy (není uzavírána na dobu neurčitou) a charakter zboží prodávaného v našem internetovém obchodu neposkytujeme údaje podle § 1811 odst. 2 písm. g), h) a i) OZ.

Údaje podle § 1820 OZ:

 1. údaje o hlavních vlastnostech zboží a povaze zboží lze nalézt u každé položky nabízeného zboží,
 2. údaje o totožnosti naší obchodní společnosti (v postavení prodávajícího) lze nalézt v rubrice Kontakty,
 3. adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty lze nalézt v rubrice Kontakty,
 4. adresu provozovny (pokud se liší od adresy sídla) lze nalézt v rubrice Kontakty,
 5. celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) OZ lze nalézt u každé položky nabízeného zboží, respektive při objednávání zboží v části 2. Doprava a platba a v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy); s ohledem na povahu námi uzavírané kupní smlouvy (není uzavírána na dobu neurčitou a jejím předmětem není opakované plnění) neposkytujeme údaje podle § 1820 odst. 1 písm. e), věta za středníkem, OZ,
 6. vzhledem k tomu, že cenu zboží nepřizpůsobujeme osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování, neposkytujeme údaj podle § 1820 odst. 1 písm. f), OZ
 7. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
 8. způsob platby, způsob a čas dodání lze nalézt při objednávání zboží v části 2. Doprava a platba, respektive v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 9. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít, lze nalézt rubrice Záruky, reklamace a servis, podrubrika Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy, a dále v čl. 2.13. a násl. Všeobecných obchodních podmínek,
 10. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
 11. s ohledem na charakter zboží prodávaného v našem internetovém obchodu neposkytujeme údaje podle § 1820 odst. 1 písm. k) OZ,
 12. s ohledem na charakter zboží prodávaného v našem internetovém obchodu neposkytujeme údaje podle § 1820 odst. 1 písm. l) OZ, s výjimkou údaje o tom, že jde-li o zboží vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, nemá tento kupující podle § 1837 písm. d) OZ právo na odstoupení od kupní smlouvy,
 13. údaje o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, a poprodejním servisu a jejich podmínkách lze nalézt v rubrice Záruky, reklamace a servis,
 14. naše obchodní společnost není vázána žádnými kodexy chování, které bychom se zavázali dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím našeho podnikání,
 15. s ohledem na povahu námi uzavírané kupní smlouvy (není uzavírána na dobu neurčitou, závazek z ní není automaticky prodlužován, a smlouva neurčuje nejkratší dobu, po kterou budou trvat povinnosti kupujícího ze smlouvy) neposkytujeme údaje podle § 1820 odst. 1 písm. o), p) OZ,
 16. případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se vztahuje ke zboží dodávaného kupujícímu na zakázku (speciální zboží na objednávku), a její podmínky jsou stanoveny vždy po předchozí dohodě s kupujícím,
 17. s ohledem na charakter zboží prodávaného v našem internetovém obchodu neposkytujeme údaje podle § 1820 odst. 1 písm. r) OZ,
 18. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů upravuje rubrika Záruky, reklamace a servis a podrubrika Postup při reklamaci a její vyřízení a podrubrika Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli; se stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vznikajícího z kupní smlouvy se spotřebitel může obrátit na orgán (subjekt) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti a návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Údaje podle § 1826 OZ (pozn. neplatí, pokud se kupní smlouva uzavírá výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací):

 1. uzavřená kupní smlouva není u naší obchodní společnosti (v postavení prodávajícího) uložena a není tak spotřebiteli (v postavení kupujícího) přístupná,
 2. kupní smlouvu lze uzavřít v jazycích odpovídajících jazykové mutaci našeho e-shopu,
 3. jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující: výběr zboží a jeho vložení zboží do nákupního košíku, volba způsobu dopravy a způsobu platby, uvedení dodacích údajů, potvrzení souhrnu objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy - nabídky), odeslání (podání) objednávky a její následné e-mailové potvrzení naší obchodní společností, kdy doručením tohoto potvrzení spotřebiteli se kupní smlouva uzavírá. V případě uzavření smlouvy tzv. distančním způsobem vydáme kupujícímu potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.
 4. chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky lze zjistit a opravit přímo v našem e-shopu (v osobní sekci spotřebitele) před vlastním podáním (odesláním) objednávky naší obchodní společnosti, případně na zákaznické lince našeho e-shopu; spotřebitel může doposud nepodanou objednávku zboží (nabídku – návrh na uzavření kupní smlouvy) stornovat. K tomuto může využít jakýkoli prostředek, kterým disponujeme, např. e-mail obchod@khnet.cz, telefon 266 190 190, písemně na jakoukoli adresu provozovny, ústně na provozovně v Úžicích,

 

Ke každé dodávce zboží přikládáme složku s dokumenty (nebo poskytujeme odkaz ke stažení těchto dokumentů či na žádost zasíláme), která obsahuje daňový doklad, informace ohledně záruk (respektive ohledně práv z vadného plnění), návody k použití, a pro případ potřeby také reklamační formulář.

POZOR - Na daňovém dokladu pro spotřebitele je výrazně uvedeno: "Kupující deklaroval, že zboží nenabývá za účelem podnikatelské činnosti. Tento doklad nelze použít pro daňovou evidenci."

Ceny zobrazované webovým rozhraním na našem e-shopu jsou platné v okamžiku podání (odeslání) objednávky.