Obchodní podmínky

Větší část problematiky o prodeji zboží v obchodě je dobře ošetřena zákony. Ty v některých případech dávají více možností, jak se k této problematice postavit - a pak je na obchodních (smluvních) partnerech, aby si přesná pravidla o tomto prodeji mezi sebou blíže upravili a specifikovali.

Vážíme si důvěry našich zákazníků - a proto předem zveřejňujeme kompletní smluvní pravidla, kterými se naše vzájemné obchody řídí.

Věříme, že takto otevřený přístup pomůže našim zákazníkům při výběru zboží z naší nabídky, protože mohou kdykoli - ještě před podáním své objednávky a následným uzavřením kupní smlouvy - zjistit, jak mají sami postupovat i jak budeme postupovat my - v případech, kdy vše bude podle předpokladů, jakož i v případech, kdy dojde k neočekávaným událostem. 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, ať již v postavení spotřebitele nebo podnikatele, vznikající v souvislosti s prodejem zboží v obchodě se řídí uzavřenou kupní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou i Všeobecné obchodní podmínky, a v otázkách kupní smlouvou (a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami) výslovně neupravenými pak příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „OZ“), a v případě kupujícího v postavení spotřebitele i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Ke každé dodávce zboží přikládáme složku s dokumenty, která obsahuje daňový doklad, v případě kupujícího v postavení spotřebitele dále poučení o právech spotřebitele a informace ohledně záruk (respektive ohledně práv z vadného plnění), návody k použití, jedno vyhotovení kupní smlouvy (potvrzení objednávky), a pro případ potřeby také reklamační formulář.

Platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, si můžete stáhnout nebo zobrazit zde.

Kupující podáním (odesláním) objednávky (návrhu na uzavření smlouvy – nabídky) potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami (s jejich zněním účinném v okamžiku podání – zaslání objednávky naší obchodní společnosti), že s nimi souhlasí, akceptuje jejich použití pro koupi zboží na základě kupní smlouvy, a že Všeobecné obchodní podmínky výslovně přijímá ve smyslu § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující současně potvrzuje, že podáním (odesláním) objednávky zcela akceptuje veškerá ustanovení dokumentů obsažených na tomto e-shopu a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.