0
0 Kč s DPH 0 Kč bez DPH

Informace pro spotřebitele

Vzhledem k charakteru zboží prodávaného v našem internetovém obchodu nejsou našimi zákazníky zpravidla osoby v postavení spotřebitele, ale podnikatelé. Přesto podle platné a účinné právní úpravy pamatujeme i na spotřebitele a proto v dalším textu uvádíme následující zákonem požadované údaje.

POZOR – následující informace se vztahují pouze na kupující v postavení spotřebitele, nikoli tedy na osoby jednající při uzavírání kupní smlouvy jako podnikatelé.

Prodávající poskytuje na tomto místě kupujícím v postavení spotřebitelů před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než kupující v postavení spotřebitele učiní závaznou nabídku (objednávku), údaje ve smyslu § 1811, § 1820 a § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Údaje podle § 1811 odst. 2 OZ:

 1. údaje o naší obchodní společnosti (v postavení prodávajícího) včetně telefonního čísla a adresy pro doručování elektronické pošty lze nalézt v rubrice Kontakty,
 2. označení zboží a popis jeho hlavních vlastností lze nalézt u každé položky nabízeného zboží,
 3. cenu zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, lze nalézt u každé položky nabízeného zboží, respektive při objednávání zboží v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 4. způsob platby a způsob dodání zboží lze nalézt při objednávání zboží v části 2. Doprava a platba, respektive v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 5. náklady na dodání zboží, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, lze nalézt při objednávání zboží v části 2. Doprava a platba, respektive v části 4. Souhrn objednávky (viz jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy),
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv lze nalézt v rubrice Záruky, reklamace a servis, podrubrika Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli,
 7. s ohledem na povahu námi uzavírané kupní smlouvy (není uzavírána na dobu neurčitou) a charakter zboží prodávaného v našem internetovém obchodu neposkytujeme údaje podle § 1811 odst. 2 písm. g), h) a i) OZ.

Údaje podle § 1820 OZ:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
 2. případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se vztahuje ke zboží dodávaného kupujícímu na zakázku (speciální zboží na objednávku),
 3. s ohledem na povahu námi uzavírané kupní smlouvy (není uzavírána na dobu neurčitou a jejím předmětem není opakované plnění) neposkytujeme údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a e) OZ,
 4. údaje o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a s tím spojené další podmínky ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) a odst. 2, 3 OZ sdělujeme prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Toto vzorové poučení je obsaženo v rubrice Záruky, reklamace a servis, podrubrika Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy.
 5. Stížnosti spotřebitele včetně jejich reklamací (způsob a podmínky jejich mimosoudního vyřizování) upravuje rubrika Záruky, reklamace a servis a podrubrika a podrubrika Postup při reklamaci a její vyřízení a podrubrika Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli; se stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vznikajícího z kupní smlouvy se spotřebitel může obrátit na orgán (subjekt) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti a návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Údaje podle § 1826 OZ:

 1. uzavřená kupní smlouva bude u naší obchodní společnosti (v postavení prodávajícího) uložena a umožníme k ní spotřebiteli (v postavení kupujícího) přístup,
 2. kupní smlouvu lze uzavřít v jazycích odpovídajících jazykové mutaci našeho e-shopu,
 3. jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující: výběr zboží a jeho vložení zboží do nákupního košíku, volba způsobu dopravy a způsobu platby, uvedení dodacích údajů, potvrzení souhrnu objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy - nabídky), odeslání (podání) objednávky a její následné e-mailové potvrzení naší obchodní společností, kdy doručením tohoto potvrzení spotřebiteli se kupní smlouva uzavírá.
 4. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky lze zjistit a opravit přímo v našem e-shopu (v osobní sekci spotřebitele) před vlastním podáním (odesláním) objednávky naší obchodní společnosti, případně na zákaznické lince našeho e-shopu; spotřebitel může doposud nepodanou objednávku zboží (nabídku – návrh na uzavření kupní smlouvy) stornovat. K tomuto může využít jakýkoli prostředek, kterým disponujeme, např. e-mail obchod@khnet.cz, telefon 266 190 190, písemně na jakoukoli adresu provozovny, ústně na provozovně v Úžicích,
 5. naše obchodní společnost není vázána žádnými kodexy chování, které by pro ni byly závazné nebo které by dobrovolně dodržovala.

 

Ke každé dodávce zboží přikládáme složku s dokumenty, která obsahuje daňový doklad, poučení o právech spotřebitele, informace ohledně záruk (respektive ohledně práv z vadného plnění), návody k použití, jedno vyhotovení kupní smlouvy (potvrzení objednávky), a pro případ potřeby také reklamační formulář.

POZOR - Na daňovém dokladu pro spotřebitele je výrazně uvedeno: "Kupující deklaroval, že zboží nenabývá za účelem podnikatelské činnosti. Tento doklad nelze použít pro daňovou evidenci."

Ceny zobrazované webovým rozhraním na našem e-shopu jsou platné v okamžiku podání (odeslání) objednávky.