0
0 Kč s DPH 0 Kč bez DPH

Odpovědnost za vady zboží ve vztahu ke spotřebiteli

Naše obchodní společnost (jakožto prodávající, dále jen „prodávající“) odpovídá kupujícímu v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“), že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající ve smyslu § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn reklamovat vady (uplatnit právo z vady), které se u spotřebního zboží vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí ve smyslu § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy (než OZ) uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ve smyslu § 2165 odst. 2 OZ ustanovení o záruce za jakost podle § 2113 a násl. OZ. S

Ustanovení § 2165 odst. 1 a 2 OZ se nepoužije

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci (nebo jejích dílů, součástí) způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném § 2166 OZ.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Před prvním použitím věci je kupující povinen prostudovat k němu se vážící doklady nutné pro užívání věci, včetně návodu na obsluhu, bezpečnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito doklady, resp. informacemi v nich obsaženými důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží jako doklad o koupi. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího listu / listu o převzetí zásilky od dopravce.

Prodávající zpětně uhradí kupujícímu náklady na odeslání reklamovaného zboží do určeného sběrného místa v případě, že bude reklamace uznána, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy místně příslušnému zemi, do které bylo prodáno. Prodávající neuhradí náklady za expresní kurýrní dopravu nebo podobný způsob dopravy, který je ze své povahy výrazně dražší, než běžný způsob. Kupující v takovém případě musí prodávajícímu doložit doklad (nebo jeho kopii) prokazující náklady na přepravu reklamovaného zboží.

Další postup při reklamaci je k dispozici zde.